Lambya language

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Sukwa language)
Jump to navigation Jump to search
Lambya
Ichilambya
Native to Tanzania, Malawi
Ethnicity Lambya
Native speakers
89,900 (2009)[1]
Language codes
ISO 639-3 lai
Glottolog lamb1272[2]
M.201,202[3]

Lambya (Rambia) is a Bantu language of Tanzania and Malawi. In Northern Malawi it is spoken particularly in the Chitipa District.[4]

Sukwa, once thought to be a dialect of Nyakyusa, is now considered to be a dialect of Lambya.[5] The University of Malawi Language Mapping Survey for Northern Malawi (2006), agreeing with this, found that the three languages Cilambya, Cindali, and Cisukwa form a single dialect group, although there are differences between them, especially between Cilambya and the other two. For example:

 • Person = umunthu, umundu, umundu
 • Grasshopper = imphanzi, imbashi, imbasi
 • Scorpion = kalizga, kalisha, kalisya
 • Maize = ivilombe, ifilombe, ifilombe

An example of Lambya

The Language Mapping Survey gives further vocabulary and also a short text (the Tortoise and the Hare) in all three dialects.[4] The Lambya version of the story goes as follows:

UKALULU NU FULU (Lambia)
Mukaya mukaŵa izala. Po Ufulu akaya pakulaŵa ivyakulya ku ŵanthu. Nanthi ŵamupa ivyakulya vila akapotwagha ukuyamula chifukwa chakuti mupimpha.Chifukwa chinicho akapinyilira isaka kulukusa ulutali leka, lo akivwalika munsingo. Nanthi anda pakwenda isaka lira likamukonkhe zyanga munyumwa mwache.
Ŵoachili akwenda ukuya ku nyumba kwache, Ukalulu akiza munyuma. Aka ti alyenya isaka lira akanena ukuti: “Nalombola isaka, lyane!” Ufulu akiza ati we Kalulu isaka linilo lyane enia ulukusa ulu imphinyiliye musingo ukuti ponkwenda ingusaghe. Ukalulu akiza akana akati: “Pofwandi tuŵuke kwa mwene aye atulonganie”. Ukalulu akati anena ŵunuŵo ŵakiza ŵaya kwa mwene kula. Umwene yula akadumula ukuti wadumule ulukusa lo ufulu akavwala musingo nusanda isaka lira ukumupa ukalulu.
Isiku llyinji ukalulu akendagha, ufulu akiza munyuma mwache. Akiza anena ukuti: “Nalombola umusinda wane!” Ukalulu akati “Asa! Wefulu umusinda tewako wane!” Ufulu akakana akati “Nelombo wane.” Po ŵovyawa ŵunuŵu ŵosi ŵaŵiri ŵakiza ŵapangana ukuti ŵaye kwa mwene aye aŵalonganie. Kwa mwene kula inongwa yikiza yamunoghela ufulu. Umwene akiza adumula ukuti ŵadumule umusinda wa Kalulu ŵamupe ufulu.

(A translation of this story is given in the article Tonga (Nyasa) language.)

References

 1. ^ "Lambya". Ethnologue. Retrieved 2018-08-10.
 2. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Lambya". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 3. ^ Jouni Filip Maho, 2009. New Updated Guthrie List Online
 4. ^ a b University of Malawi Language Mapping Survey for Northern Malawi (2006) (see External links).
 5. ^ Nurse, Derek (1988) "The Diachronic Background to the Language Communities of South Western Tanzania" in Sprache und Geschichte in Afrika vol 9, 15-115.

External links

 • Language Mapping Survey for Northern Malawi. University of Malawi Centre for Language Studies, 2006.
 • Language Map of Northern Malawi
 • Paper by Martin Walsh and Imani Swilla on South-West Tanzanian languages (2002)
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lambya_language&oldid=866325621"
This content was retrieved from Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Sukwa_language
This page is based on the copyrighted Wikipedia article "Lambya language"; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA