National Anthem of the Islamic Republic of Iran

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
English: National Anthem
Sorude Melliye Jomhuriye Eslâmiye Irân
National Anthem of the Islamic Republic of Iran(SHEET MUSIC).gif
Sheet music

National anthem of  Iran
Lyrics Sayed Bagheri, 1989
Music Hassan Riyahi, 1988
Adopted 1990
Preceded by Pâyande Bâdâ Irân
Audio sample
Iranian national anthem (instrumental)

The National Anthem of the Islamic Republic of Iran (Persian: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران‎, translit. Sorude Melliye Jomhuriye Eslâmiye Irân; pronounced [sʊˌɾuːde melˌlije d͡ʒʊmhuːˌɾije eslɒːˌmije iːˈɾɒn]) was composed by Hassan Riyahi and written by Aiadan Maroni. It was adopted in 1990.[1]

History

Iranian national anthem played on piano

The national anthem was adopted by Iran in 1990, replacing the previous national anthem used during the time of Ayatollah Khomeini, called Pâyande Bâdâ Irân.

Lyrics

Persian lyrics

Perso-Arabic script (official)
UniPers Latin alphabet
IPA transcription

سر زد از افق مهر خاوران
فروغ دیده‌ی حق‌باوران
بهمن فر ایمان ماست
پیامت ای امام، استقلال، آزادی، نقش جان ماست
شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران
[2]

Sar zad az ofoq mehre xâvarân,
Foruqe dideye haq bâvarân,
Bahman, farre Imâne mâst.
Payâmat ey Emâm, esteqlâl, âzâdi, naqše jâne mâst.
Šahidân, picide dar guše zamân faryâdetân.
Pâyande mâniyo jâvedân.
Jomhuriye Eslâmiye Irân!
[3]

[sæɹ zæd̪ æz ofoɢ mehɾe xɒːvæɾɒːn]
[foɾuːɣe d̪iːd̪eje hæɢ bɒːvæɾɒːn]
[bæhmæn | fære iːmɒːne mɒːst̪ʰ]
[pʰæjɒːmæt̪ʰ ej emɒːm | est̪ʰeɢlɒːl | ɒːzɒːd̪iː | næxʃe d͡ʒɒːne mɒːst̪ʰ]
[ʃæhiːd̪ɒːn | pʰiːt͡ʃʰiːd̪e d̪æɾ guːʃe zæmɒːn fæɾjɒːd̪et̪ʰɒːn]
[pʰɒːjænd̪e mɒːniːjo d͡ʒɒːved̪ɒːn]
[d͡ʒomhuːɾiːje eslɒːmiːje iːɾɒːn]

English translation

Upwards on the horizon rises the Eastern Sun,
The light in the eyes of the believers in justice,
Bahman is the zenith of our faith.
Your message, O Imam, of independence, freedom, is imprinted on our souls.
O Martyrs! Your clamours echo in the ears of time.
Enduring, continuing, and eternal.
The Islamic Republic of Iran![4]

See also

References

  1. ^ "Iran - National Anthem of Islamic Republic of Iran". NationalAnthems.me. Retrieved 2011-11-28. [dead link]
  2. ^ "National Anthem of Iran - Soroud-e Melli-e Jomhouri-e Eslami-e Iran - رود ملی جمهوری اسلامی ایران". today24.su. 2017.
  3. ^ "The UniversalPersian [UniPers] Script". UniPers.com. 2003–2005.
  4. ^ "Iran National Anthem". AnthemWorld.com. 2012.

External links

  • National Anthem of Islamic Republic of Iran: Streaming audio, lyrics and information
  • Anthem on national-anthems.net
  • Instrumental version of "Sorud-e Melli-e Iran" in RealAudio
  • Islamic Republic of Iran National Anthem (mp3)
  • MIDI version
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Anthem_of_the_Islamic_Republic_of_Iran&oldid=877689977"
This content was retrieved from Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/National_Anthem_of_the_Islamic_Republic_of_Iran
This page is based on the copyrighted Wikipedia article "National Anthem of the Islamic Republic of Iran"; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA