Help:IPA/Kashmiri

From Wikipedia, the free encyclopedia

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Kashmiri pronunciations in Wikipedia articles.

Consonants
IPA Devanagari Perso-Arabic Example[1], meaning Example (Devanagari) Example (Perso-Arabic)
b ب boḍ (/ˈboɖ/) बो'ड بؤڈ
د dap (/ˈd̪ap/) दप دپ
ɖ ڈ dākur (/ˈɖaːkur/) डाकुर ڈآکُر
d͡ʒ ج jəjīr (/ˈd͡ʒəˌd͡ʒiːr/) ज'जीर ججیر
ɡ غ،گ gām (/ˈgaːm/) गाम گآم
h ح،ه hos (/ˈhos/) हो'स هؤس
j ی yār (/ˈjaːr/) यार یآر
ʲ ्य ى۪ cū̃t (/ˈt͡sũːʈʲ/) च़ूँट्य ژوُنٛٹى۪
k ق،ک kōtur (/ˈkoːt̪ur/) कोतुर کؤتُر
kʰ خ،کھ khabar (/ˈkʰabar/) खबर خبر
l ل lab (/ˈlab/) लब لب
m م mẏōn (/ˈmʲoːn/) म्योन مى۪ؤن
n ن na (/ˈna/) نا
p پ poš (/ˈpoːʃ/) पोश پؤش
pʰ پھ phot (/ˈpʰot̪/) फो'त پھؤت
f ف fãwārɨ (/ˈfãwˌwaːrɨ/) फँववारु' فنٛوآر
r ر rey (/ˈrej/) रे'य رێی
s ث، س، ص sās (/ˈsaːs/) सास سآس
ʃ ش šech (/ˈʃetʃ/) शे'च شیچھ
ت، ط tot (/ˈt̪ot̪/) तो'त تؤت
ʰ تھ thod (/ˈt̪ʰod̪/) थो'द تھؤد
ʈ ٹ anigo (/ˈaniˌgoʈ/) निगो'ट انگؤٹ
ʈʰ ٹھ ṭhãḍ (/ˈʈʰãɖ/) ठँड ٹھانٛڈ
t͡s च़ ژ cū̃ṭ (/ˈt͡sũːʈ/) च़ूँट ژوُنٹھ
t͡sʱ छ़ ژھ chāy (/ˈt͡sʱaːj/) छ़ाय ژھآے
چ čāy (/ˈtʃaːj/) चाय چآے
ʰ چھ čhān (/ˈtʃʰaːn/) छान چھآن
w و wāw (/ˈwaːw/) वाव وآو
z ज़ ذ، ز، ض، ظ zãg (/ˈzãg/) ज़ँग زنٛگ
Vowels
IPA Devanagari Perso-Arabic Example Example (Devanagari) Example (Perso-Arabic)
a ا na (/ˈna/) نا
آ, ـا čhān (/ˈtʃʰaːn/) छान چھآن
ə अ' gǝr (/ˈgər/) ग'र گر
əː आ' hǝ̄r (/ˈhəːr/) हा'र هر
e ए' ێ šeč (/ˈʃetʃ/) शे'च شێچھ
ی,ے tẏēz (/ˈt̪ʲeːz/) त्येज़ تیز
i اِ kirāyɨ (/ˈkiraːjɨ/) किरायु' کِرایہ
اِی jǝjīr (/ˈd͡ʒə ˌd͡ʒiːr/) ज'जीर ججیر
ɨ उ' cɨ (/ˈt͡sɨ/) च़ु' ژ
ɨː ऊ' ٳ tɨ̄r (/ˈt̪ɨːr/) तू'र تور
o ओ' ۆ bod (/ˈboɖ/) बो'ड بؤڈ
ؤ mẏōn (/ˈmʲoːn/) म्योन مى۪ؤن
ɔ अॅ ۄ dɔnɨway (/ˈd̪ɔnɨwaj/) दॅनु'वय دۄنواے
ɔː ۄا sɔ̄d (/ˈsɔːd̪/) सॉद سۄاد
u اُ kōtur (/ˈkoːt̪ur/) कोतुर کؤتر
وُ cūr (/ˈt͡suːr/) च़ूर ژوُر
 ̃ نٛ nasalisation: cū̃t (/ˈt͡sũːʈ/) च़ूँट ژوُنٛٹھ


Suprasegmentals
IPA
ˈ stress
(placed before stressed syllable)
ː doubled consonant

References

  1. ^ "A Dictionary of the Kashmiri Language". 
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Help:IPA/Kashmiri&oldid=802041537"
This content was retrieved from Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Kashmiri
This page is based on the copyrighted Wikipedia article "Help:IPA/Kashmiri"; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA