Bengali numerals

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Bengali–Assamese numerals (Bengali: সংখ্যা shôngkha, Assamese: সংখ্যা xoiŋkha) are the numeral system used in Bengali, Sylheti, Assamese, Bishnupriya Manipuri, Chakma, Hajong and Meithei languages. It is used by more than 350 million people around the world or 5% of the world's population. The Bengali–Assamese numerals have more dominant usage in the Bengali and Assamese languages, unlike the dominant usage of Hindu-Arabic numerals in most of the other world languages.

Base numbers

Bengali numeral Hindu-Arabic numeral Bengali word Romanization of Bengali Assamese word Romanization of Assamese Sylheti word Romanization of Sylheti
0 শূন্য shunnô শূন্য xuinnô ꠡꠥꠁꠘ꠆ꠘ shuinnô
1 এক æk এক ek ꠄꠇ ex
2 দুই dui দুই dui ꠖꠥꠁ dui
3 তিন tin তিনি tini ꠔꠤꠘ tin
4 চার char চাৰি sari ꠌꠣꠁꠞ sair
5 পাঁচ pãch পাঁচ pãs ꠙꠣꠌ fas
6 ছয় chhôy ছয় sôy ꠍꠄ sôy
7 সাত shat সাত xat ꠢꠣꠔ hat
8 আট aṭ আঠ aṭh ꠀꠐ aṭ
9 নয় nôy ꠘꠄ nôy

Extended numbers

Bengali numeral Hindu-Arabic numeral Bengali word Romanization of Bengali Assamese word Romanisation of Assamese Sylheti word Romanization of Sylheti
১০ 10 দশ dôsh দহ dôh ꠖꠡ dôsh
১১ 11 এগার ægarô এঘাৰ egharô ꠄꠉꠣꠞ egarô
১২ 12 বার barô বাৰ barô ꠛꠣꠞ barô
১৩ 13 তের terô তেৰ terô ꠔꠦꠞ terô
১৪ 14 চৌদ্দ choddô চৈধ্য soiddhô ꠌꠖ꠆ꠖ sôddô
১৫ 15 পনের pônerô ... ... ꠙꠘꠞ fônrô
১৬ 16 ষোল sholô ... ... ꠡꠥꠟ꠆ꠟ shullô
২০ 20 কুড়ি (বিশ) kuri (bish) বিছ bis ꠛꠤꠡ bish
২১ 21 একুশ ækush একৈছ ekôis ꠄꠇꠂꠡ exôish
৩০ 30 ত্রিশ (তিরিশ) trish (trish) ত্ৰিছ tris ꠔꠤꠡ (ꠔꠤꠞꠤꠡ) tish

(tirish)

৪০ 40 চল্লিশ chôllish চল্লিছ sôllis ꠌꠟ꠆ꠟꠤꠡ (ꠌꠣꠟ꠆ꠟꠤꠡ) sôllish (sallish)
৫০ 50 পঞ্চাশ pônchash পঞ্চাছ pônsas ꠙꠂꠘ꠆ꠌꠣꠡ fôinchash
৬০ 60 ষাট shaṭ ষাঠি xathi ꠡꠣꠁꠐ shaiṭ
৭০ 70 সত্তর shôttôr সত্তৰ xôttôr ꠡꠔ꠆ꠔꠂꠞ shôttôir
৮০ 80 আশি ashi আঁশি axi ꠀꠡꠤ ashi
৯০ 90 নব্বই nôbbôi নব্বৈ nôbbôi ꠘꠛ꠆ꠛꠂ nôbbôi
১০০ 100 শত (একশ) shôtô (ækshô) এশ/শ exô/xô ꠄꠇꠡ exshô
১০০০ 1,000 হাজার (সহস্র) hajar (shôhôsrô) এহেজাৰ/হাজাৰ ehezar/hazar ꠄꠇ ‘ꠀꠎꠣꠞ ex azar
১০,০০০ 10,000 দশ হাজার dôsh hajar দহ হাজাৰ dôh hazar ꠖꠡ ‘ꠀꠎꠣꠞ dôsh azar
১,০০,০০০ 100,000 লক্ষ (লাখ) lôkkhô (lakh) লাখ lakh ꠟꠣꠈ lax
১০,০০,০০০ 1,000,000 দশ লক্ষ dôsh lôkkhô দহ লাখ/নিযুত dôh lakh/nizut ꠖꠡ ꠟꠣꠈ dôsh lax
১,০০,০০,০০০ 10,000,000 কোটি koti এক কোটি/কোটি ek kúti/kúti ꠄꠇ ꠇꠥꠐꠤ ek kuti
১০,০০,০০,০০০ 100,000,000 দশ কোটি dôsh koti দহ কোটি dôh kúti ꠖꠡ ꠇꠥꠐꠤ dôsh kuti

An example of the number string:-

1065. One thousand sixty five.
১০৬৫. এক হাজার পঁয়ষট্টি।

See also

References

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bengali_numerals&oldid=842726084"
This content was retrieved from Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_numerals
This page is based on the copyrighted Wikipedia article "Bengali numerals"; it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA). You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA